ХОЛИМОГ ТЭЭВЭР

         Үйлчлүүлэгчийнхээ тээврийн зардлыг хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд агаар, авто, төмөр зам болон далайн тээврүүдийг хослуулан нягт хуваарь, богино хугацаа бүхий холимог тээврийг бид зохион байгуулдаг.

 Эдийн засаг төдийгүй газар нутгаараа дэлхийд томоохон байр суурийг эзэлдэг ОХУ болон Хятад улсуудын дунд оршдог Монгол улс далайд гарцгүй орны хувьд эдгээр хөрш орнуудаараа дамжуулан холимог тээвэрлэлтийг ашиглан экспорт/импорт/транзит  тээврийн үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна агентийн сүлжээгээ ашиглан ямар ч улсуудын хооронд тээвэрлэлт зохион байгуулах боломжтой юм.